...หรือรอสักครู่ เราจะนำท่านไปยังห้องฟังเพลง...

...Or wait. We will bring you to a room listening to music...